SƠN THÉP MẠ KẼM 2 THÀNH PHẦN TIGER GOLD (NHÃN VÀNG)